Sylwia Sobota ul. Siwca 6e/3 42-600 Tarnowskie Góry, NIP: 6482683399, REGON:389841206
określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

 

SPIS TREŚCI

 1. Definicje
 2. Kontakt ze Sprzedawcą
 3. Wymogi techniczne
 4. Konto klienta
 5. Zakupy w Sklepie
 6. Płatności
 7. Realizacja zamówienia
 8. Prawo odstąpienia od umowy
 9. Reklamacje
 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 11. Dane osobowe
 12. Zastrzeżenia
 13. Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

1. DEFINICJE

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
 3. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Sklep – sklep internetowy FITBYSOBOTA prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem  https://fitbysobota.pl/
 7. Sprzedawca – Sylwia Sobota

 

2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres e-mail: kontakt@fitbysobota.pl 

 

3. WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

 1. urządzenie z dostępem do Internetu
 2. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 3. dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

4 KONTO KLIENTA

 1. Bezpłatna usługa elektroniczna Konta jest dostępna dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Usługa Konta w Sklepie dostępna jest po dokonaniu Rejestracji podczas składania zamówienia w Sklepie.
 3. Warunkiem Rejestracji jest podanie danych osobowych oznaczonych jako “wymagane” oraz zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności i ich akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole w formularzu Zamówienia.
 4. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych osobowych osób trzecich, które nie udzieliły upoważnienia do założenia Konta w ich imieniu.
 5. Spełnienie warunków określonych powyżej i opłacenia zamówienia jest równoznaczne z utworzeniem Konta w Sklepie.
 6. Podany w czasie rejestracji adres e-mail oraz hasło będą służyć do logowania się na Konto w Sklepie, chyba że Klient zmieni dane logowania za pomocą ustawień konta Klienta, wtedy zmienione dane będą nowymi danymi logowania.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim danych logowania wykorzystywanych do logowania się do Konta użytkownika w Sklepie. Naruszenie tego obowiązku stanowi naruszenie zapisów regulaminu.
 8. Po zalogowaniu się do Konta, Klient ma możliwość:
  a. dostępu do Produktów
  b. wglądu w historię zamówień,
  c. zarządzania adresami płatności i dostawy,
  d. zmieniania hasło i aktualizowania danych,
 9. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub Usługodawcy, w szczególności poprzez naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. Usługodawca poinformuje Klienta o zamiarze zablokowania mu Konta na adres e-mail aktualnie zarejestrowany w Sklepie. Zablokowanie konta w przypadku opisanym powyżej oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym i zwalnia Usługodawcę z jakichkolwiek roszczeń Klienta.
 11. Umowa na świadczenie usługi Konta zawierana jest na czas nieokreślony. Może ona zostać wypowiedziana przez Sprzedawcę w każdym czasie, o czym Klient zostanie poinformowany na adres e-mail wykorzystany do założenia Konta z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

 

5. ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 2. W celu rozpoczęcia procedury zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowej Klient składa zamówienie po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 4. Klient dokonuje wyboru Produktu znajdującego się w sprzedaży w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną, oraz określając jego ilość. Klient kompletuje zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne zmierzające do złożenia zamówienia w oparciu o wyświetlane mu komunikaty oraz informacje dostępne na Stronie.
 5. Do złożenia zamówienia niezbędne jest założenie konta.
 6. W trakcie składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru oraz jego ilości, a także ma możliwość wprowadzić posiadany kod promocyjny, jeśli Sprzedawca taki wcześniej udostępnił.
 7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 8. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowych. Potwierdzenie zakupu zostanie wysłane na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 9. Zakupiony przez Klienta Produkt jest natychmiast dostępny na Koncie, do którego Klient ma dostęp poprzez dane logowania podane podczas tworzenia Konta.
 10. Na każde zamówienie wystawiany jest paragon, chyba że Klient poprosi o wystawienie faktury. Wtedy dostarczana jest ona drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w procesie składania zamówienia. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej.

 

6. PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
     a. Za pośrednictwem platformy płatniczej: Przelewy24
     b. tradycyjnym przelewem bankowym.
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 1 Dnia roboczego od złożenia zamówienia.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 

7. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa: Rzeczpospolita Polska, cały świat
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący: Drogą elektroniczną – w przypadku treści cyfrowych

 

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem, a także Przedsiębiorca na prawach konsumenta, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od momentu opłacenia Zamówienia.
 2. W przypadku Produktów cyfrowych, jeśli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta zażąda dostarczenia treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, straci on w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy. Klient ten zatem zachowuje prawo odstąpienia od umowy, jeśli nie pobierze treści cyfrowych przed upływem 14 dni od momentu opłacenia zamówienia, dopiero po tym terminie. Przez żądanie dostarczenia treści cyfrowej rozumie pierwszą czynność dokonaną przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, która prowadzi do umożliwienia legalnego zapoznania się z treścią Produktu. Czynność ta może polegać w szczególności na zalogowaniu się do Konta, pobraniu, przesłaniu, wysłaniu, wyświetleniu, otwarciu Produktu a także potwierdzeniu nabycia Produktu ustnie, telefonicznie, e-mailowo lub w inny sposób, jaki wiąże się ze składaniem oświadczeń woli na odległość.
 3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością w Sklepie.
 4. Prawo odstąpienia od umowy realizuje się poprzez wysłanie stosownego oświadczenia w dowolnej formie w tym między innymi na adres siedziby Sprzedawcy podany w potwierdzeniu Zamówienia lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@fitbysobbota.pl. Sprzedawca udostępnia wzór odstąpienia od umowy na stronach Sklepu, z którego Klient może skorzystać.
 5. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy ze Sprzedawcą umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 7. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 8. Zwrot o którym mowa powyżej zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte w pierwotnej transakcji.

 

9. REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
     a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
     b. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
     c. Żądać usunięcia wady
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na swój koszt, na adres podany na początku.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

 

10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedawca informuje, iż Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 2. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 3. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim a Sprzedawcą, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) a także zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, w tym informacje o podmiotach uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów (w szczególności Rzecznicy Konsumentów lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej) dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).

 

11. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

12. ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
 6. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reproduktowanie, kopiowanie w urządzeniach przetwarzania danych, odtwarzanie w jakiejkolwiek formie oraz wykorzystywanie w wystąpieniach publicznych – również częściowe – tylko za wyłącznym zezwoleniem właściciela praw autorskich.

 

13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Sylwia Sobota
ul. Siwca 6e/3 42-600 Tarnowskie Góry
adres e-mail: kontakt@fitbysobota.pl 

 

0